ریززیست‌چینه‌نگاری سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز)‏

 

ریززیست‌چینه‌نگاری سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز)

محمدرضا اسمعیل بیگ 1*

تاریخ دریافت:  19/ 08/ 1388

تاریخ پذیرش: 16/ 09/ 1389

چکیده

 مطالعه روزن‌داران پلانکتون سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز) منجر به یافتن زیست‌زون‌هایی از سانتونین پیشین تا کامپانین میانی شد. در این بررسی چهــار زیست‌زون تعیین شــد که زیست‌زون 1 (Dicarinella asymetrica zone) و 2 (Rosita fornicata zone) به سانتونین پیشین و پسین و زیست‌زون 3 (Globotruncanita stuartiformis zone) و 4 (Globotruncana ventricosa zone) بهترتیب متعلق به کامپانین پیشین و میانی هستند. به دلیل کاهش ژرفای آب، زیست زون Globotruncanita calcarata متعلق به بخش‌های پسین کامپانین و زیست‌زون‌های پلاژیک متعلق به ماستریشتین در این منطقه مشاهده نمی‌شوند. سازند گورپی در این برش220 متر ستبرا دارد، از شیل و سنگ‌آهک رسی تشکیل شده، سازند زیرین آن سازند سروک است و بر روی آن در ابتدا ماسه‌سنگ و سپس سنگ‌آهک‌های رودیست‌دار سازند تاربور قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها: سازندگورپی، کرتاسه بالایی، زیست زون‌بندی، روزن‌داران پلانکتون،‌ زاگرس، ایران

*نویسنده مسئول: محمدرضا اسمعیل بیگ: E-mail: r.esmailbeig@gmail.com

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز،گروه زمینشناسی، شیراز، ایران