مطالعه و بررسی جمجمه ‏Gazella capricornis‏ ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران

 

مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران

ویدا خاکی 1*،زین العابدین  پور ابریشمی2، احمد زواره ای 3 و خسرو خسرو تهرانی1

تاریخ دریافت: 15/02/1389

تاریخ پذیرش: 11/07/1389

چکیده

زیای فسیلی مهره‌داران میوسن پسین مراغه با انواع پستانداران در گل سنگ‌های توالی آذرآواری حاصل از فعالیت سهند در دامنه جنوبی این کوه آتشفشانی گزارش شده است. در این مطالعه، فسیل Gazella capricornis که نمونه به نسبت کاملی از جمجمه و فک بالایی به همراه دندان‌ها است، بررسی می‌شود. از آنجا که از این گونه تاکنون در حد شاخ‌های منفرد یا مزدوج با قطعات شکسته از جمجمه به دست آمده، این نمونه می‌تواند به عنوان تکمیل‌کننده مشخصات نمونه‌های تیپ، پیشنهاد شود. گونه یاد‌شده نه تنها در مراغه بلکه در ساموس و پیکرمی یونان، آکاشداغی ترکیه، بلغارستان دیگر نقاط در خاور اروپا و باختر آسیا نیز یافت شده که از این نظر می­توان گفت بین این مناطق از نظر فسیلی، جغرافیای دیرینه، سن نسبی رسوبات آذر‌آواری و دیرینه‌بوم‌شناسی در میوسن پسین- پلیوسن پیشین تشابه وجود دارد.

کلید‌واژه‌ها: پستانداران، فسیل مهره‌داران، میوسن پسین، مراغه، ایران

*نویسنده مسئول: ویدا خاکی؛ E-mail: V. khaki@ srbiau.ac.ir

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران