زمین‌‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)‏

 

 

زمین‌‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)

رامین صمدی1*، محمدولی ولی‌زاده2، حسن میرنژاد2 و  هیروشی کاواباتا3

تاریخ دریافت: 22/04/1389

تاریخ پذیرش: 01/09/1389

چکیده

سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو به‌طور غالب شامل شیست‌های ریزدانه خاکستری تا سیاه‌‌رنگ است. گارنت‌شیست‌ها (نسبت به گارنت‌کلریتویید‌شیست‌ها)‌ در فاصله نزدیک‌تری نسبت به توده تونالیتی قرار گرفته‌اند و در فاصله مرزی بین این شیست‌ها با حاشیه توده تونالیتی ده‌نو، باریکه‌ای از هورنفلس‌های استارولیت و آندالوزیت‌دار دیده می‌شود. گارنت‌شیست و گارنت‌کلریتویید‌شیست‌های منطقه ده‌نو از نظر کانی‌شناسی شامل کوارتز، بیوتیت، مسکوویت، گارنت، کلریت، کلریتویید، تورمالین و ایلمنیت است. نتایج زمین‌دمافشارسنجی نشان می‌دهد که هورنفلس‌ (oC 550، kbar 3/4) و گارنت کلریتویید‌شیست‌ (oC 486-497) در شرایط تعادلی پایین‌تری نسبت به گارنت شیست‌ (oC 569، kbar 3/5) تشکیل شدهاند.

کلید واژه‌ها: شیست، زمین‌دماسنجی، زمین‌فشارسنجی، ده‌نو، مشهد.

نویسنده مسئول: رامین صمدی؛ E-mail: rsamadi@hotmail.com

1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

2دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3مؤسسه مطالعه تحولات کره زمین، بخش علوم و فناوری زمین دریا، یوکوسوکا، ژاپن