بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیس رسوبات اردویسین بالایی در باختر شاهرود (دهملا)

بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیس رسوبات اردویسین بالایی در باختر شاهرود (دهملا)
 
نوشته: دکتر حسین وزیری مقدم و دکتر عزیز ا… طاهری
 
چکیده
       بـرپـایـه مطـالعه ســیسـتماتیک ایکنوفسیــلهای رســوبـهای اردویسیــن بالایـی باختـر شــاهـرود تــعداد 13 اثـر فســیلی شـــامـل:
 Cosmorhaphe cf. lobata, Spirophycus ichnosp., Neonerites uniserialis, Neonerites biserialis, Neonerites ichnosp., Didymaulichus ichnosp., Lorenzina cf. kulczynski, Protopaleodictyon ichnosp., Helmintopsis ichnosp., Paleodictyon ichnosp., Phycodes palmatum, Palaeophycus cf. striatus, Palaeophycus sulcatus, Planolites ichnosp., Thalassinoides ichnosp., Scolicia ichnosp.
 تشخیص داده شده است. ایکنوفسیلهای فوق نشان دهنده رخساره نرئیتس می باشند و معرف آن هستند که این رسوب ها در یک محیط به نسبت ژرف دریایی تشکیل شده اند. ساختمان های رسوبی و شواهد صحرایی داده های بدست آمده از ایکنوفسیل ها را تایید می کند.
 
 
واژه‌های کلیدی : ایکنوفسیل، ایکنوفاسیس ،  اردویسین بالایی، دهملا، باختر شاهرود،‌ ایران