تحلیل هندسی میکاشیستهای خاور باتولیت همدان

تحلیل هندسی میکاشیستهای خاور باتولیت همدان
 
نوشته : محمد مهدی فرهپور و سید محمد علیزاده گنجی
 
چکیده
     منطقه  مورد مطالعه به وسعت 610 کیلومتر مربع در خـــاور باتولیت همدان و در بخش شمالی کمربند سنندج ـ سیرجان قرار دارد .  این منطقه به طور عمده از انواع میکاشیستها و اسلیت با راستای تقریبی شــمال باختری- جنوب خاوری تشکیل شده اســـت . ســـن این مجموعه (تکتونیتها، (tectonites  مربوط به قبل از ژوراسیک است که در طی دو مرحله دچار دگر شکلی پلاستیک شده اند. این تکتونیتها بطور عمده از نوع  S- L و در بعضی بخشها از نوع S هستند.

     در فاز اول شیستوزیته اولیـــه(S  ) بطورموازی با لایه بندی اولیه تشکیل شده و دارای شیب و امتداد میانگیـن    N135/56NE  وN138/30SW است.  در طی این فاز انواع خطواره های حاصل از ریز چین ، کانی و سایه فشاری ایجاد شده است . طول موج ریز چینها به چند میلیمتر می رسد و بطور ناپیوسته با راستای     N188/12 به دنبال هم قرار گرفته اند. کانیهای ایجاد کننده خطواره ها شامل میکا و آمفیبول است و پورفیروبلاستهای استارولیت و گارنت خطواره  ســایه فشــاری ایجاد کرده اند. پورفیروبلاستهای استارولیت نسبـــت به S  قبل تا همزمان  با تکتونیک و گارنت در قبــــل تا بعد از تکتونیک تشکیل شده اند . در این مرحله چینهای بین لایه ای (intrafolial fold) نیز از رگه های کوارتزی در بین شیستوزیته  ایجاد شده است .

     فاز دوم دگر شکلی در نتیجه نیروهای جانبی با روند     N56 ایجاد شده و بر اثر آن عناصر بافتی کنونی نمایان شده است که ساختار اصلی موجود در منطقه را تشکیل می دهند. سطح   S   در این فاز بر اثر چین خوردگی لغزشی - خمشــــی ســــطوحS   ایجاد شده و سطح محوری چینها را با موقعیت N164/61NE  و N154/64 SW   تشکیل داده اند خطواره ثانویه نیز با راستا و میال میانگین N157/07 حاصل لولای این ریز چینها است . از خطواره‍های دیگر این فاز خـــطواره های تقاطعی و خطواره  آندالوزیت اســـت که همـــروند باL    می باشند. چینهای بزرگ مقیاس از گونه طولی (longitudinal) بوده و بصورت تاقدیس و ناودیسهای متوالی با سطح محوری میـــانگین  N148/74SW   به موازات L   قرار گرفته اند. عناصر زیر بافتی مسکویت و کوارتز در این فاز جهت یافته شده و همانند عناصر بافتی      S ، S  وL  تقارن ارتورومبیک دارند.

واژه‌های کلیدی : دگر شکلی ، تکتونیت، عناصر فابریکی، برگواره ، خطواره ، برگواره ء کنگره ای، چین بین لایه ای و چین خوردگی لغزشی – خمشی