معرفی رخساره های لرزه ای، رسوبات خلیج‌فارس در شمال جزیره قشم‏

 

معرفی رخساره­های لرزه­ای، رسوبات خلیج‌فارس در شمال جزیره قشم

غلامرضا حسین­یار1*، سیدرضا موسوی حرمی2 و رضا بهبهانی3

چکیده

این مطالعه با استفاده از بازتاب داده­های لرزه­ای کم­ژرفا با قدرت تفکیک بالا به بررسی و تعیین رخساره­های لرزه­ای در آبراهه شمال جزیره قشم در خاور خلیج فارس می­پردازد. داده­های لرزه­ای با دستگاه ساب باتم پروفایلر (Sub bottom profiler)  برداشت و با نرم­افزار ISE تفسیر شدند. در مطالعات انجام شده روی رسوبات جوان‌تر از سازند آغاجاری، 7 نوع رخساره­ی لرزه­ای بر روی داده­های لرزه­ای تشخیص داده شد. این رخساره­ها از دامنه، پیوستگی، فرم هندسی یا طرح درونی و طرح برانبارش با یکدیگر متفاوت هستند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که رخساره­های لرزه­ای دست‌کم در دو محیط رسوبی با شرایط متفاوت تشکیل شده­اند. رخساره­های لرزه­ای در بخش پایینی با دامنه نسبتا" ضعیف و پیوستگی و تداوم جانبی خوب، نشان‌دهنده تشکیل آنها در محیط­رسوبی با تغییرات کم شرایط محیطی (دریایی) است. رخساره­های لرزه­ای بخش بالایی با دامنه­های متفاوت، طرح Progrdation و گسترش جانبی محدود ویژگی‌هایی شبیه محیط دلتایی کوچک مقیاس را نشان می­دهد. این رخساره­ها در 5 دوره مجزا که با مـرزهای  فرسایشی مشخص است، تشکیل شده­اند. تغییر شرایط محیط رسوب‌گذاری و منطقه تأمین‌کننــــــده رســـــوبات وارده به حوضه به خوبی از روی رخســـــاره­های لرزه­ای قابل استناد است. در زمان تشکیل رخساره­های LAP-C و MAC رسوبات از سوی جزیره قشم و در هنگام تشکیل رخساره­های LAC و HAC از سوی شمال وارد حوضه رسوبی شده است.

کلیدواژه‌ها: داده­های لرزه­ای، رخساره­های لرزه­ای، جزیره قشم، خلیج فارس

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2استاد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3کارشناسی ارشد، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

*نویسنده مسئول:  غلامرضا حسین‌یار؛ Hosseinyar@gsi.ir E-mail:  

تاریخ دریافت: 05/07/1391       

تاریخ پذیرش: 08/12/1391