بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی ‏GQI‏ در محیط ‏GIS

 

بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS

سمیه سلیمانی1، محمد حسین محمودی قرایی2*، فرشته قاسم‌زاده3 و  علیرضا سیاره4

 

چکیده

در مناطقی که از منابع آب­زیرزمینی برای آشامیدن استفاده می­شود، ارزیابی کیفیت آب بسیار با اهمیت است. همچنین شناخت نقاط آلوده و آلاینده­های منطقه به استفاده بهینه و مناسب از آب در مصارف مختلف کمک می­کند. برای ارزیابی و تهیه نقشه پهنه‌بندی کیفیت آب زیر­زمینی منطقه باختر کوهسرخ از شاخص کیفیت آب زیر­زمینی (GQI) در محیط GIS استفاده شد. بدین منظور 6 متغیر شیمیایی TDS، SO42-، Cl-، Na+، Mg2+ و Ca2+ که در جدول استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به آنها اشاره شده است مورد استفاده قرار گرفت. مقدار شاخص GQI در منطقه باختر کوهسرخ میان 9/82 تا 8/94 درصد تغییر می­کند و بیانگر این است که در مجموع آب­های زیرزمینی منطقه از نظر استاندارد­های آب آشامیدنی در رده کیفیت مناسب تا قابل قبول قرار می­گیرند. نقشه کیفیت آب زیرزمینی منطقه باختر کوهسرخ نشان می­دهد که مقدار شاخص کیفی GQI از پیرامون به سمت مرکز منطقه مورد مطالعه کاهش یافته است که می­تواند متأثر از عوامل زمین­شناسی همچون ترکیب‌سنگی و جهت جریان و همچنین سامانه گرمابی فعال در منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها: کیفیت آب، هیدروترمال، کوهسرخ، شاخص کیفی GQI

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم‌، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم‌، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه زیست­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی ارشد، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: محمد حسین محمودی قرایی؛ E- mail: Gharaie2000@yahoo.com

تاریخ دریافت: 27/10/1391                 

 تاریخ پذیرش: 21/11/1391