بررسی ویژگی‏های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه‌های طارم در البرز باختری ایران و ‏مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت‌داغ (‏Yuntdağ‏)‏‎ ‎ترکیه

 

بررسی ویژگی‏های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه‌های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت‌داغ (Yuntdağ) ترکیه

محمد پرچکانی، مصطفی شهرابی2  و کمال الدین بازرگانی گیلانی2

چکیده

ناحیه البرز باختری بخشی از رشتهکوه‏های البرز است که با ستبرایی بیش از 35 تا 40 کیلومتر در امتداد باختری کمربند آلپ- هیمالیا قرار دارد. این ناحیه طی حرکات کوهزایی آلپی به شکل کنونی در آمده و شکلگیری آن ناشی از برخورد بلوک‌های ایران و عربی است. یک ردیف آتشفشانی ستبر با ستبرای تقریبی 3800 متر در البرز باختری با سن ائوسن رخنمون دارد و به نام سازند کرج معروف است که توسط توده‌های نفوذی جوان ترشیری قطع شده است. شباهت‌های بسیار زیادی از نظر زمینشناسی، سنگ‌شناختی، چینه‌شناسی، ریخت‌شناختی، ژئوشیمیایی و زمینساختی میان ردیف چینهای نواحی مشابه در سنگهای گدازهای میوسن ترکیه با ناحیه مورد مطالعه (ائوسن) در ایران وجود دارد و تنها تفاوت در زمان فعالیت آتشفشانی است.

کلیدواژه‏ها: کمربند آلپ- هیمالیا، البرز باختری، سازند کرج، فعالیت آتشفشانی ائوسن، ایران، ترکیه.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی و معدن، شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، گروه مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)، تهران، ایران.

2کارشناسی ارشد، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

3استادیار، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: محمد پرچکانی؛E-mail: parchekani.mohammad@monenco.com

تاریخ دریافت:  09/ 09/ 1388

تاریخ پذیرش: 12/ 02/ 1389