جایگاه زمین‌ساختی گرانیت‌های به شدت پرآلومین نوع ‏S‏ در پهنه برشی نوغان (جنوب ‌باختر ‏گلپایگان)‏

 

جایگاه زمین‌ساختی گرانیت‌های به شدت پرآلومین نوع S در پهنه برشی نوغان (جنوب ‌باختر گلپایگان)

محمد هاشم امامی1  و  سیما هوشمند2*

چکیده

گرانیت- گرانودیوریت‌های میلونیتی پهنه برشی نوغان در سنگ‌های دگرگونی جنوب‌ باختر گلپایگان با روند شمال ‌باختر- جنوب ‌خاور گسترش دارند. رخنمون‌های مختلفی از این توده میلونیتی به منظور بررسی منشأ سنگ‌های گرانیتوییدی پهنه برشی نوغان و تعیین جایگاه زمین‌ساختی آنها در پهنه‌ دگرگونی سنندج- سیرجان مطالعه شد. شواهد صحرایی، کانی‌شناسی و شیمیایی نشان می‌دهند که این گرانیتوییدهای میلونیتی، به شدت پرآلومین و از نوع S بوده و از دید جایگاه زمین‌ساختی، از نوع گرانیت‌های برخوردی هستند و ویژگی‌های همزمان تا پس از برخورد را نمایش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها: به شدت پرآلومین، پهنه برشی نوغان، گرانیت نوع S، همزمان تا پس از برخورد.

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران
 2 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران

*نویسنده مسئول:  سیما هوشمند؛ E-mail:Sima.houshmand@yahoo.com

تاریخ دریافت: 10/03/1390

تاریخ پذیرش: 07/08/1390