برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق ‏فازی

 

برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل­های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق فازی

مهدی کیانپور1*، محمد سیاری2، علی ارومیه­ای3 و محمدرضا نیکودل4

چکیده

مقاومت برشی از مهم‌ترین ویژگی­های سنگ­های رسی و شیــــــل­ها در مهنــــــدسی سنگ و زمیــــــــن­شناسی مهندسی به شمار می­رود. به­دلیل مشکلات موجود در تهیه نمونه دست­نخورده، به دست آوردن متغیرهای مقاومت برشی این سنگ­ها در آزمایشگاه همواره امکان­پذیر نیست. در این پژوهش برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل­های سازند شمشک با استفاده از دیگر ویژگی‌های سنگ بررسی شده است. برای این منظور، 30 نمونه از شیل­های سازند شمشک از گمانه­های حفاری‌شده در محل نیروگاه تلمبه­- ذخیره­ای سیاه­بیشه و از ژرفاهای مختلف گرد­آوری شد و متغیرهای مقاومت برشی(Ф, C) ­، چگالی، تخلخل، مقاومت کششی و درصد کوارتز برای هر نمــــــونه در آزمایشگـــــــــاه تعیین شد. داده­های به دست آمده از روش­های آماری  و منطق فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا روابطی میان متغیرهای مقاومت برشی و دیگر ویژگی‌های سنگ به‌دست آید. نتایج به‌دست آمده نشان می­دهد که متغیرهای مقاومت برشی شیل­های مورد مطالعه می­توانند با دقت قابل قبولی از مدل­های منطق فازی ارائه شده برآورد شوند. ضرایب R2 میان مقادیر برآورد‌شده از مدل­های منطق فازی  با مقادیر  به‌دست‌آمده در آزمایشگاه برای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی به ترتیب 95/0 و 84/0 به دست آمد. افزون برتغییرات ضرایب رگرسیون (R2)، روند توزیــــــع خطاهای محاسبــــــه شده، شاخص‌های عملکرد (VAF) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) به دست آمده ­برای متغیرهای مقاومت برشی برآورد شده از روش رگرسیون چندمتغیره و روش منطق فازی نشان‌دهنده­ کارایی و دقت بالای مدل منطق فازی ارائه شده و عدم کارایی مطمئن روش­های آماری رگسیون چند­متغیره در برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل­های مطالعه شده است.

کلیدواژه­ها: شیل، سازند شمشک، متغیرهای مقاومت برشی، منطق فازی، رگرسیون چندمتغیره، ضرایب رگرسیون.

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران  

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران    

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران    

*نویسنده مسئول: مهدی کیانپور؛  m.kian61@yahoo.comE-mail:

تاریخ دریافت: 01/10/1389

تاریخ پذیرش: 22/06/1390