تحلیل آزمایشگاهی رفتار موج فشاری در شرایط فشار مخزن در نمونه­های ماسه­سنگی مخزنی در جنوب باختر استرالیا

 

تحلیل آزمایشگاهی رفتار موج فشاری در شرایط فشار مخزن در نمونه­های ماسه­سنگی مخزنی در جنوب باختر استرالیا

هاله عزیزی 1*، حمیدرضا سیاه­کوهی2، برایان ایونز3، ناصر کشاورز فرج­خواه4 و عزت­الله کاظم‌زاده4

تاریخ دریافت: 28/10/1390                تاریخ پذیرش: 20/02/1391

چکیده

در فیزیک سنگ، توصیف ویژگی‌های فیزیکی سنگ مخزن مانند تخلخل و تراکم‌پذیری از تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از فرایند عبور امواج صوتی از داخل سنگ به‌دست می‌آید. حساسیت سرعت امواج لرزه‌ای به متغیرهای مهم مخزن مانند تخلخل، رخساره‌ها، سیال‌های منفذی، درجه اشباع و فشار منفذی از سال‌ها پیش شناخته شده است. از میان عوامل یادشده تغییرات دو متغیر تخلخل و درجه اشباع سهم بیشتری در تغییر سرعت امواج صوتی دارند و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه انجام شده است. دامنه امواج صوتی نیز تابعی از امپدانس‌های صوتی، شامل سرعت لرزه­ای و چگالی سنگ­های مخزن است. بنابراین از میان متغیرهای­ نام برده شده، سنگ‌شناسی، نوع سیال و درجه اشباع از  تأثیرگذارترین متغیرها بر امواج لرزه­ای هستند. در این نوشتار روند تغییرات متغیر­های مهم موج یعنی سرعت، دامنه و بسامد نسبت به دو متغیر مهم مخزن یعنی تغییرات فشار محصوری و فشار منفذی سنجیده شده­اند. نمونه مورد مطالعه ماسه‌سنگی بوده و آزمایش­ها در شرایط فشار مخزن انجام شده­اند. امواج الاستیک با بسامد­های مشخص از نمونه گذر کرده و ثبت شده­اند؛ سپس متغیرهای موج عبوری استخراج و مورد تحلیل قرارگرفته­اند.

کلیدواژه­ها: فیزیک سنگ، شرایط فشار مخزن، طیف دامنه، تغییرات بسامدی، تغییرات سرعت

1دانشجوی دکترا، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 2دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 3 استاد، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی کرتین، پرس، استرالیا.

 4 استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: هاله عزیزی؛  E-mail: azizihaleh@yahoo.com