بازوپایان سازند بهرام از شمال کرمان (برش هجدک)‏

 

بازوپایان سازند بهرام از شمال کرمان (برش هجدک)

محمدرضا کبریایی‌زاده1*

تاریخ دریافت:  27/06/1390                      تاریخ پذیرش: 14/12/1390

چکیده

برش هجدک در فاصله 62 کیلومتری شمال کرمان قرار دارد. سازند بهرام در این برش به طور هم‌شیب روی سازند پادها با سن دونین میانی قرار گرفته است و سازند جمال (پرمین پسین) نیز با مرزی از نوع ناپیوستگی موازی آن را می‌پوشاند. مطالعه بازوپایان سازند بهرام در این برش به شناسایی 32 گونه و زیرگونه بازوپا انجامید که عبارتند از: Schizophoria striatula, Schizophoria cf. iowaensis, Devonoproductus sp., Productella cf. subaculeata, Strophodonta sp., Cyphoterorhynchus koraghensis, Cyphoterorhynchus koraghensis interpositus, Ripidiorhynchus elburzensis, Ripidiorhynchus kermanensis, Ripidiorhynchus minutissimus, Paropamisrhynchus kotalensis, Lateralatirostrum esfehensis, Spinatrypina chitralensis, Spinatrypina bodini, Spinatrypina cf. robusta , Desquamatia (Desquamatia) sp., Desquamatia (Serateypa) sp., Athyris chitralensis, Athyris sp., Anathyris e. g. helmersenii, Gypidula sp., Cyrtospirifer verneuili echinosus, Cyrtospirifer kermanensis, Cyrtospirifer schelonicus, Cyrtospirifer sp., Uchtospirifer multiplicatus,      Uchtospirifer multiplicatus minor, Tenticospirifer cyrtinaformi, Tenticospirifer cf. tenticulum, Indospirifer sp., Rigauxia hutkensis, Cranaena cf. rigauxi,  سن سازند بهرام در برش هجدک با توجه به ارزش زیست‌چینه‌ای بازوپایان شناسایی شده فرازنین پیشین- پسین تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: بازوپایان، فرازنین، سازند بهرام، برش هجدک، کرمان.

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، سمنان، ایران

*نویسنده مسئول: محمدرضا کبریایی‌زاده؛ E-mail: mkebriaei@pnu.ac.ir