سنگ‌نگاری مجموعه دگرگونی گلمنده با نگرشی بر نشانه‌های دگرریختی میکروسکوپی ‏

 

سنگ‌نگاری مجموعه دگرگونی گلمنده با نگرشی بر نشانه‌های دگرریختی میکروسکوپی

آرش گورابجیری‌پور1* و دکتر محمدهاشم امامی2

تاریخ دریافت: 23/05/1390                تاریخ پذیرش: 03/11/1390

 چکیده

پشته گلمنده به صورت یک گنبد کم ارتفاع در شمال خاور دهستان ساغند، در استان یزد قرار دارد و از دید تقسیمات زمین‌شناسی- ساختاری ایران بخشی از ایران مرکزی و بلوک پشت‌بادام -کلمرد در خاور گسل پشت بادام است. این پشته را مجموعه‌ای از سنگ‌های دگرگونی گنیس، شیست، مرمر و آمفیبولیت می‌سازد که در آن میان، آمفیبولیت‌ها چیره هستند و می‌توان آنها را به سه بخش هورنبلندیت (با بیش از 90 درصد هورنبلند)، گارنت‌آمفیبولیت (دارای پلاژیوکلاز الیگوکلاز و هورنبلند نوع چرماکیت- هاستینگزیت و گارنت‌های درشت قهوه‌ای رنگ آلماندن) و گنایس‌های آمفیبولیتی خاکستری با ساخت نواری و بافت چشمی کانی‌های پلاژیوکلاز تقسیم کرد. تنش‌های اعمال شده بر این مجموعه، 6 گروه واتنشی پدید آورده است که عبارتند از آذرین دگرشکل شده، سری میلونیتی، سری کاتاکلاسیتی، دگرگونی ناحیه‌ای، دگرگونی ناحیه‌ای میلونیتی و دگرگونی ناحیه‌ای کاتاکلاسیتی. ساختارهای دیده شده دربردارنده خاموشی موجی کوارتزها، ماکل‌های دگرشکل‌شده فلدسپارها، پرتیت‌های آتش‌گون نامنظم و میرمکیت‌های ویژه پهنه‌های برشی در مجموعه آذرین و پورفیروکلاست‌های پوششی هستند. کلاست‌های با سایه واتنش و کلاست عریان و کانی‌های ماهی‌گون در مجموعه میلونیتی، نشان از دو فرایند برشی چپ‌بر و راست‌بر دارد که برش اولیه به‌صورت چپ‌بر بوده است.

کلیدواژه‌ها: ساغند، پشته گلمنده، آمفیبولیت، پتروفابریک، ریزساخت، تنش برشی

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، میانه، ایران

2دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: آرش گورابجیری‌پور؛ E-mail: a. gourabjeri@yahoo.com