خطرات زمین‌لرزه در شهر‌ها (مطالعه موردی در تهران و کالیفرنیا)‏

 

خطرات زمین‌لرزه در شهر‌ها (مطالعه موردی در تهران و کالیفرنیا)

زهرا محمدی اصل1* و سعید منتظرالقائم2

تاریخ دریافت: 25/05/1390                           تاریخ پذیرش: 25/11/1390

چکیده

گسل‌های فعالی که شهر تهران روی آنها گسترش یافته است باید در تهیه طرح‌های شهرسازی مورد توجه قرار گیرند. دقت کم نقشه‌های گسلی شهر تهران  از یک سو و کامل نبودن و نبود مستندات فنی ضوابط موجود که اجرای آن را دچار مشکل می‌کرد، از سوی دیگر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ‌را به تدقیق نقشه‌ پهنه‌های گسلی شهر و همزمان تهیه ضوابط ساخت ساختمان در پهنه‌های گسلی واداشت. به این منظور "مقررات پهنه‌‌بندی گسل‌ها" با نام مقررات آلکویست-پریولو (آ- پ) و نیز مجموعه گزارش‌های مربوط به مطالعه گسل‌های کالیفرنیا است، به منظور نتیجه‌گیری در مورد امکان به‌کار بستن تدابیر مشابه برای شهر تهران، بررسی شد.

کلیدواژه‌ها: مقررات پهنه‌‌بندی گسل‌های لرزه‌زای آلکویست- پریولو (آ- پ)، گسیختگی سطحی گسل

1 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال؛ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امیرکبیر؛ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: زهرا محمدی اصل؛ E-mail:z_mohammadiasl@yahoo.com