مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب کانسنگ‌های باریم- آهن- منگنز ‏قره‎بلاغ، خاور مهاباد، استان آذربایجان غربی

 

مطالعات کانی­شناسی و ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب کانسنگ‌های باریم- آهن- منگنز قرهبلاغ، خاور مهاباد، استان آذربایجان­ غربی

معصومه روحافزا1*، صمد علیپور2 و علی عابدینی2

تاریخ دریافت:  11/ 04/ 1390                   تاریخ پذیرش: 28/ 10/ 1390

چکیده

منطقه قرهبلاغ، در 20 کیلومتری خاور مهـــــاباد، جنوب استان آذربایجـــــان ­غربی قرار گرفته است. سنـــــگ­های کربناتی سازند بایندر و دولومیت­های سازند سلطانیه در این منطقه میـــــــزبان کانیســـــازی­هایی از باریم، آهن و منگنز هستند. با توجه به مطالعات کانی­شناسی، باریت، مگنتیت، هماتیت، گوتیت، لیمونیت و پیرولوزیت تجمعات کانیایی اصلی این کانی­سازی­ها هستند که در مقادیر کم توسط کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت و کلسیت همراهی می­شوند. آشکارترین ویژگی ژئوشیمیـــــایی این کانی­سازی­ها، تفریق به‌نسبت ضعیف LREE از HREE در باریت و کانسنگ­های آهن- منگنز، بی‌هنجاری­های منفی Eu در کانسنگ­های آهن- منگنز (26/0-76/0) و بی‌هنجــــاری­های مثبت Eu در باریت (7/7- 51/10) است. تلفیق نتایج برآمده از بررسی­های صحرایی، سنگنگاری و ژئوشیمیایی (یافته­های آنالیتیک و ضرایب همبستگی میان عناصر) نشان می­دهند که عواملی همچون تغییرات در شرایط فیزیکوشیمیایی محیط (pH، Eh و دما)، فعالیت لیگاندهای کمپلکس­ساز و حضور فازهای کانیایی فرعی (کانی­های رسی، زیرکن، زینوتایم، و مونازیت) نقش ارزنده­ای در پراکندگی عناصر خاکی کمیاب در طی کانهزایی و گسترش این کانسنگ­ها داشته­اند.

کلیدواژه­ها: ژئوشیمی، باریم- آهن- منگنز، پراکندگی عناصر، عناصر خاکی کمیاب، کانهزایی، قرهبلاغ، مهاباد.

1کارشناس ارشد، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2دانشیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

*نویسنده مسئول: معصومه روحافزا؛E-mail:  m_roohafza546@yahoo.com