گسله مسبب زمین لرزه های گرمسار

گسله مسبب زمین لرزه های گرمسار:
   چکیده:
   این پژوهش می نمایاند که زمینلرزه های سال 1367 که درحدود چهار ماه به طور پیاپی گرمسار وحومه را می لرزاند به سبب جنبش دوباره گسله فشاری کلرزروی داده اند. زیرا تا کنون یافته شده این زمین لرزه ها مختصاتی
هم خوان بر این گسله ارائه می نماید، و نیز باتوجه به انحراف معیار و خطاهای ممکن محتاطانه چنین دریافتی قابل پذیرش می باشد از طرفی مکانیسم های تعیین شده برای این زمین لرزه ها نیز روندی فشاری با شیب به سمت شمال مطابق سرشی گسله کلرز همراه با مولفه امتداد لغز را نشان می دهد. همچنین مشاهده محوه ریزش ها و ترک ها در منطقه شدید زمین لرزه این رویداد ها گواهی بر جنبش دوباره گسله لز می باشد. افزون بر آن حسب گواه و مدارکی که تفضیل آن در متن آمده است گمان می رود که این گسله در بروز زمین لرزه های قرن جاری و تاریخی منطقه نیز نقش داشته است