گونیاتیت های دونین فوقای (فامنین) از البرز مرکزی

گونیاتیت های دونین فوقای (فامنین) از البرز مرکزی:
   چکیده:
   سه گونیاتیت از قسمت میانی بخش
A سازند جیرود به دست آمده است که می توان آن ها را به جنس های Platyclymenia و Sporadoceras نسبت داد، جنس های مذکور سن فامنین را برای این قسمت از بخش A تایید می کند. با توجه به وجود گونیاتیت های نام برده در خاور ایران، می توان یک افق گسترده گونیاتیتی در شمال و خاور ایران در نظر گرفت که حاکی از وجود شرایط زیستی و مشابه و ارتباط دریایی این نواحی است.