کاربرد شبیه‌‎سازی مونت کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه ‏(مطالعه موردی: زمین‌لرزه منجیل)‏

 

کاربرد شبیه‌‎سازی مونت­­کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه (مطالعه موردی: زمین‌لرزه منجیل)

علی محمد رجبی 1*، ماشاءاله خامه چیان 2 و محمد رضا مهدویفر 3

تاریخ دریافت: 10/07/1389       تاریخ پذیرش: 20/01/1391

 

چکیده

یکی از مهم‌ترین اثرات زمین‌لرزه 31 خرداد 1369 منجیل (M=7.7)، ایجاد و تحریک زمین‌لغزش‌های بی‌شمار در مناطق زلزله‌زده بوده است. بررسی و تحلیل این زمین‌لغزش‌ها در محدوده متأثر از این زلزله در شناخت مناطق مستعد زمین‌لغزش، در زمین‌لرزه­های آینده اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه با استفاده از شبیه­سازی مونت­کارلو محدوده­ای شامل چهارگوش‌های چلکاســــــر و چهــــــار محــل (منطقه­ای در نزدیکی رومرکز زمین‌لرزه منجیل) به مساحت 30/309 کیلومتر مربع، مورد بررسی احتمالاتی برای پیش­بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه قرارگرفته است. مقایسه پهنه­های با خطر  بالا در نقشه احتمالاتی به‌دست آمده با استفاده از شبیه­سازی مونت­کارلو، با زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه  منجیل در محدوده مورد مطالعه همپوشانی قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: شبیه‌سازی، مونت‌کارلو، زمین‌لرزه منجیل، زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه، احتمالاتی

1استاد‌یار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3استاد‌یار، پژوهشکده ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: علی محمد رجبی؛amrajabi@ymail.com  :E-mail