نقش کنودونت ها در مطالعات چینه شناسی بامثالی از ناحیه Devon، جنوب انگلستان

نقش کنودونت ها در مطالعات چینه شناسی بامثالی از ناحیه Devon، جنوب انگلستان:
   چکیده:
   کنودونت های برشی سازند East Ogwell
در ناحیه Devon (ناحیه ای که نام دوره دونین از آن اقتباس شده است) در جنوب باختری انگلستان (شکل 1) مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی کنودونت های این برش به خوبی و دقت کنودونت ها را در بررسی های چینه شناسی روشن میکند و تمامی نمونه ها سن محدودی از دونین بالایی را نشان می دهد. آهک های ریفی برش به طور عموم نشان دهنده زون gigas در فرازین و آهک های میکرویتی شیلی قرمز رنگ بیش تر زون های criepidea تا rhomboidea فامینین را نشان می دهند. در مواردی سن نمونه ها تنها به مرز بین دو زون کنودونتی محدود می شود. به نظر می رسد ریف های فرازینین بالاآمده و سطح فرسایشی کارستی حاصل از آن به وسیله آهک های میکریتی شیلی قرمز رنگ پر شده است.