بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال‌سنگ

 

بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال‌سنگ

بهزاد شهبازی1*، بهرام رضایی2، سید محمد جواد کلینی3 و محمد نوع پرست4

تاریخ دریافت:   06/06/1390                              تاریخ پذیرش:  09/12/1390

چکیده

در این پژوهش تأثیر شار مساحت سطح حباب در آهنگ شناورسازی ذرات زغال‌سنگ مورد بررسی قرار گرفت، به گونه‌ای که نتایج نشان‌دهنده افزایش ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات با افزایش شار مساحت سطح حباب بود. بیشترین ثابت آهنگ فلوتاسیون برابر با 30/3 در دقیقه به دست آمد؛ در حالی که اندازه ذرات 37- میکرون و شار مساحت سطح حباب 89/25 در ثانیه بود. برای تحلیل نتایج از کارایی برخورد، اتصال و انفصال حباب- ذره استفاده شد. بیشتـــــرین کارایی برخـــــورد استوکــــــس برابر با 57/81 درصد به دست آمد، در شرایطی که دانه­بندی ذرات 420+500- میکرون، شار مساحت سطح حباب 43/27 در ثانیه و آهنگ شناورسازی 17/1 در دقیقه بود. بیشترین کارایی اتصال یون، استوکس و پتانسیل به ترتیب برابر با 66/94%، 74/56% و 61/45% به دست آمد. همچنین بیشترین کارایی انفصال برابر با 57/34% به دست آمد، در شرایطی که دانه­بندی ذرات 420+500- میکرون و شار مساحت سطح حباب 77/16 در ثانیه و آهنگ شناورسازی 85/0 در دقیقه بود. کارایی گردآوری ذرات با افزایش شار مساحت سطح حباب افزایش یافت. کارایی گرد­آوری ذرات در محدوده دانه­بندی 37+106- میکرون بالا بود و در دانه­بندی­های بیرون از این محدوده، کارایی گردآوری ذرات به آرامی کاهش یافت. بنابراین می­توان پایین بودن کارایی گرد­آوری ذرات درشت را به بالا بودن کارایی انفصال نسبت داد تا هنگامی ­که پایین بودن کارایی گرد­آوری ذرات دانه­ریز ناشی از پایین بودن کارایی برخورد حباب- ذره بود.

کلیدواژه­ها: فلوتاسیون، زغال‌سنگ، سطح ظاهری حباب، آهنگ فلوتاسیون، کارایی برخورد، کارایی اتصال، کارایی انفصال

1 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فرآوری مواد معدنی، تهران، ایران                                               

2 استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار، بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: بهزاد شهبازی؛E-mail: bzshahbazi@yahoo.com