جنس و گونه جدید مرجان رگوزا‎ ‎از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی‌آباد، البرز مرکزی، ‏شمال ایران)‏

 

جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین  (برش ولی‌آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)

کاوه خاکسار 1*،  فاطمه  رضوان نیا 2 و  محمدرضا کبریایی‌زاده3

تاریخ دریافت:  06/07/1389                      تاریخ پذیرش: 09/12/1390

چکیده

مرجان رگوزایMarzanophyllum chalusense  جنس و گونه جدیدی است که از ویزین پسین (کربنیفر پیشین)برش ولیآباد (البرز مرکزی،شمال ایران) به دست آمده است. این مرجان انفرادی دارای دیواره و سپتای ستبر و بدون دیس‌اپیمنت است. جنس  Zaphrentoides نیز ساختمان همانندی دارد، ولی دارای سپتای کاردینال توسعه یافته است. جنس جدید به دلیل شکل فسولا، ساختمان سپتا و تابولای ناکامل در زیر خانواده Zaphrentoidinae قرار داده شد. این مرجان کوچک، بدون دیس‌اپیمنت و منفرد به زیای Cyathaxonia تعلق داشته و در سنگ‌آهک‌های االیتی یافت شده است. مرجان‌های بخش C سازند مبارک در برش ولی‌آباد خصلت بومی دارند و بر پایه زیای همراه و موقعیت چینه‌ای به ویزین پسین نسبت داده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: مرجان رگوزا، تاکسونامی، کربنیفر پیشین، ویزین پسین، ولی‌آباد

1 استادیار، گروه آب و خاک، مرکز آموزش عالی امام خمینی، مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه و کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور دامغان، دامغان، ایران

 

*نویسنده مسئول:  کاوه  خاکسار؛Kavehkhaksar@gmail.com  E-mail: