طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه‏

 

طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه

 عباس عباس­زاده ­شهری1*،  فریدون رضایی2، کامبیز مهدیزاده فرساد3، روشنک رجبلو4 و نعیم پنائی3

تاریخ دریافت: 09/08/1390          تاریخ پذیرش: 02/03/1391

چکیده

روانگرایی فرایندی است که در آن خاک به‌‌طور ناگهانی مقاومت خود را از دست می­دهد. این پدیده بیشتر ناشی از لرزش زمین در  هنگام زمین‌لرزه­های بزرگ یا دیگر انواع بارگذاری سرعتی است. هدف این مقاله تهیه  و گسترش نرم­افزاری ژئوتکنیک پایه برای تحلیل غیرخطی پاسخ ساختگاه است که به کمک آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی به‌همراه ترکیب چند نرم­افزار روشی جدید را برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی ارائه می­دهد. به منظور تایید روش ارائه شده، زمین‌لرزه 1381 آوج- چنگوره روی سد خاکی کرزان در استان همدان اعمال و برای تعیین دقت، روش پیشنهادی با چندین روش شناخته‌شده نیز مقایسه شد. نتایج نشان داد که پاسخ روش پیشنهادی سازگاری خوب و مناسبی با روش‌های شناخته‌شده دارد. 

کلیدواژه‌ها: عباس کانورتر، پتانسیل روانگرایی، زلزله آوج- چنگوره

1استاد‌یار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران  

3 کارشناسی­ا­رشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

4 کارشناسی ا­رشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

*نویسنده مسئول: عباس عباس‌زاده شهری؛ E-mail:abbas4646@yahoo.com