چینه شناسی لس ها و تغییرات اقلیمی کواترنر داده های نوین پارینه مغناطیس ایران

چینه شناسی لس ها و تغییرات اقلیمی کواترنر داده های نوین پارینه مغناطیس ایران:
   چکیده:
   بدون شک مطالعه توالی های لس همواره با لایه های خاک قدیمی و پدیده های پیش یخچالی در این مناطق، چرخه هایی ار افق ماسه ای و آثار زندگی جانوری، بهترین فرصت را دراختیار ما میگذارد تا اقلیم کواترنر و تغییرات جغرافیایی دیرینه آن را بررسی نماییم و مهم ترین اصل این است که شرایط تشکیل چینه های نامبرده مشخص شده و ارتباط آن ها باعوامل مختلف زمانی کواترنر (اقلیمی- سنگی- زیست و زمان چینه ای) تعیین گردد.
   در ارزیابی رخدادهای جغرافیایی دیرینه تعیین اسم افق های مختلف لس یک مقطع چینه شناسی بدلیل وجود اصل و روش های متنوع بررسی، بسیار مفید می باشد. هم چنین چینه شناسی لس ها می تواند در شناسایی و تعیین تغییرات اقلیمی کواترنر عاملی مفید باشد.
   مطالعه جغرافیایی دیرینه کواترنر در قلمرو چندین رشته علمی قرار می گیرد. که می توان به
علوم زمین و ستاره شناسی، فیزیک، شیمی ایزوتوپ ها و باستان شناسی اشاره کرد. این امر موید پیچیدگی فرایند تجزیه و تحلیل های چینه شناسی لس ها و مشکلات مربوط به آن است.
   به طور خلاصه، تعیین سن توالی لس بر اساس تناوب افق های لس و خاک قدیمی صورت می گیرد و مرطوب تر می باشد. بنابراین در توالی های موجود، افق های خاک قدیمی و لس دلیلی بر وجود دوره های یخچالی هستند. در این راستا سعی بر این است که عمل تعیین سن از طریق مطابقت با مقیاس های زمانی- چینه شناسی یا اقلیمی کواترنر انجام پذیرد.
   با وجود درستی، این اصل بسیار کلی بوده و کاربرد آن محدود می باشد و در موارد خاص، خصوصیات دیگری از لایه ها همچون موقعیت ژئومورفولوژی یا چینه شناسی آن ها ومقیاس های زمانی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
   دراین مقاله مسایل موجود در شناسایی اقلیم کواترنر آن چینه شناسی لس ها مورد بحث قرار می گیرند