تحلیل مزوسکوپی و میکروسکوپی روند دیرینه تنش و واتنش با استفاده از دوقلویی‏e-‎‏ و محور ‏c-‎‏ ‏کلسیت‌های آینه‌های گسلی و خش‌لغزهای گسلی فروبوم دشت ارژن، جنوب باختر ایران

 

 

تحلیل مزوسکوپی و میکروسکوپی روند دیرینه تنش و واتنش با استفاده از دوقلوییe- و محور c- کلسیت‌های آینه‌های گسلی و خش‌لغزهای گسلی فروبوم دشت ارژن، جنوب باختر ایران

خلیل سرکاری‌نژاد1 و  زهرا کمالی2*

تاریخ دریافت:   21/08/1390                                       تاریخ پذیرش: 27/01/1391

چکیده

فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاور در 65 کیلومتری باختر شیراز در اثر فعالیت قطعه‌هایی از گسل فعال کره‌بس تشکیل شده است. این فروبوم کششی بخشی از کمربند چین‌خورده ساده‌ زاگرس است که به وسیله سامانه گسل مرزی ارژن خاوری و باختری و عمود بر طاقدیس کوه شاه‌نشین و سلامتی دربرگرفته شده است. نمونه‌برداری جهت‌دار از آینه‌های گسلی دو گسل مرزی برای بازسازی سوگیری دیرینه تنش در تشکیل فروبوم دشت ارژن انجام شده است. از بررسی مزوسکوپی شامل داده‌‌های خش‌لغز گسلی برداشـــــــت شــــــده از دو گسل موجــــــود در منطقـــــــه که با روش وارونگـــــــی((Inversion Method  لغزش گسلی انجام شده است، روند دیرینه تنش‌های فروبوم دشت ارژن بر پایه تجزیه خش‌لغزها به ترتیـب برای1 σ روند (°70, N26°E ) و برای3 σ روند ( S40°E،25° ) به دست آمده است. بررسی میکروسکوپی مقاطع نازک صفحات XY و XZ نمونه‌های جهت‌دار نشان‌دهنده آن است که این مقاطع از کلسیت‌های نمونه-І و نمونه-П دو قلوییe-  تشکیل شده است. اندازه‌گیری دوقلویی e- و محورc-  کلسیت‌ها با ‌استفاده از صفحه میکروسکوپ نوری قطبنده پنج ‌محوری برای تعیین محور‌های "تنش" (P) و "کشش" (T)انجام شده است. مقدار متوسط به دست آمده  برای محور زیر- عمود بیشینه تنش اصلی°N35ºE±11/72   1)‌ است و مقدار متوسط به دست آمده برای محور ‌اصلی کمینه تنش در اطراف فروبوم دشت ارژن °S35ºE±9/32 3)  است. میدان تنش اطراف گسل‌های مرزی فروبوم وابسته به میدان تنش فعالیت گسل کره‌بس است.

کلیدواژه‌ها: کمربند چین‌خورده ساده‌ زاگرس، فروبوم دشت ارژن، خش‌لغز، دوقلویی- e کلسیت

1 استاد، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکترا، بخش علوم زمین، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

*  نویسنده مسئول: زهرا کمالی؛  E-mail:zahrakamali@birjand.ac.ir