بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ‏ماسوله ‏

 

بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله

افشار ضیاظریفی1*، سینا مهری سوخته کوهی2، پیمان افضل 3 و حمیدرضا جعفری4

تاریخ دریافت:  25/ 04/ 1391             تاریخ پذیرش: 24/ 07/ 1391

چکیده

برای بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا در یک محدوده مورد مطالعه بهترین ابزار اکتشافی داده‌های رادیومتری هوابرد هستند.  در این نوشتار ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک و با استفاده از محاسبه متغیرهای آماری روی داده‌های برداشت‌شده ژئوفیزیک هوایی منطقه، جدایش جوامع بی‎‎هنجاری انجام و سپس جداول پراکندگی فراوانی عناصر اورانیم، توریم و پتاسیم و نمودارهای ستونی پراکندگی فراوانی این عناصر رسم شده است. پس از رسم نمودارهای ستونی پراکندگی، متغیرهای آماری این عناصر محاسبه شده و در پایان جدایش جوامع بی‎‎هنجاری بر اساس پراکندگی پیرامون میانگین صورت‌گرفته‌ است. نقشه‌های پراکندگی عناصر رادیواکتیو رسم شد. کنترل زمینی با برداشت‌های رادیومتری و انجام تجزیه شیمیایی انجام شد. در پایان نتایج برداشت‌های رادیومتری و تجزیههای شیمیایی تأکید بر غیراقتصادی بودن کانه‌زایی عناصر پرتوزا در منطقه داشتند.

کلیدواژه‌ها: رادیومتری، عناصر پرتوزا، پراکندگی فراوانی، ماسوله، ایران

1استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران 

3استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران 

4استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، جیرفت، ایران

*نویسنده مسئول: افشار ضیاظریفی؛  E-mail: afshar_zarifi@yahoo.com