پتروگرافی و پالئوژنوگرافی نهشته های نئوژن در حوزه تلخرود (بین تبریز و اهر)

پتروگرافی و پالئوژنوگرافی نهشته های نئوژن در حوزه تلخرود (بین تبریز و اهر):
   چکیده:
   نهشته های میوسین زیرین در حوضه تلخه رود بین تبریز و اهر، از چهار ماسه سنگی، شیلی، آذر آوری و کربنات تشکیل گردیده که لیتوفاسیس های آذر آواری و به ویژه کربناته از فراوانی کمتری برخوردار هستند. بلوغ ناقص بافتی در ماسه سنگ ها، افزون بر فاصله کم بین منشأ و محل تشکیل، بالا بودن شدت رسوب گذاری آنها را مشخص می سازد. ترکیب کانی شناسی لیتوفاسیس های ماسه سنگی نشان می دهد که اجزاء تشکیل دهنده آن ها از توده های آذرین، اتش فشانی و مواد آذر آوری تأمین گردیده که در طیفی از ماسه سنگ های
feldspathic lithic aranite ,lithic arkose تغییر می کند.
   فعالیتهای دیاژنزی که بیشتر در قالب انحلال و فرونشست (
leaching) مواد نا پایدار تحقق یافته، منجر به ایجاد مقدار قابل ملاحظه ای تخلخل ثانوی گردیده که در مجموع شرایط مناسبی برای میزبانی محلول های کانی ساز و ذخیره مواد معدنی را فراهم نموده، است.
   تکرار تناوبی لیتوفاسیس های چهارگانه در توالی های چینه ای میوسین در منطقه زیرین مورد مطالعه نشان دهنده ماهیت چرخه ای نهشته های مذکور است. روند ریزشونده به سمت بال (
fining upward) در این چرخه ها مشخص می سازد که نهشته های مذکور مربوط به محیط های رودهانه ای (fluvial) بوده که در بستری کم شیب به صورت مئاندری متصل به حوضه بسته دریاچه ای، جریان داشته است