شناسایی منشا تشکیل رسوبات آبرفتی کواترنر با استفاده از روش پردازش تصاویر رقومی ماهواره برای اکتشافات معدنی

شناسایی منشا تشکیل رسوبات آبرفتی کواترنر با استفاده از روش پردازش تصاویر رقومی ماهواره برای اکتشافات معدنی:
   چکیده:
   نهشته های آبرفتی که محلول تخریب، حمل و رسوبگذاری سنگ ها طی میلیون سال در زمان کوارترنر بوده و ستبرای آن در جاهایی به چند صد متر می رسد می توانند منابع معدنی با ارزش بسیاری از مواد و عناصر مورد نیاز صنایع باشند.
   بسیاری از مواد معدنی ممکن است در سنگ مادر با عیار کم و بدون ارزش اقتصادی موجود باشند در مرحله فرسایش و حمل سنگ به پهنه های آبرفتی، یک مرحله تغلیظ طبیعی انجام شده و آن مواد با عیار اقتصادی به بصورت افق هایی در لایه های آبرفتی تمرکز پیدا می کنند.
   کانسارهای زیادی در آبرفت ها شناسایی و بهره برداری شده اند از جمله طلا، جیوه، تیتان و… متأسفانه در کشور ما آبرفت ها کم تر مورد توجه کارشناسان زمین شناسی و اکتشاف قرار گرفته اند.
   در این مقاله، که خلاصه ای از مطالعات دورسنجی با روش پردازش داده های رقومی ماهواره لندست 5 در گستره نقشه 1:100.000 رفسنجان در جنوب ایران است،‌امکان تفکیک نهشته های آبرفتی بر اساس خاستگاه تشکیل آن ها به منظور اکتشافات معدنی بررسی می شود.
   برای این مطالعه اطلاعات ارقومی سنجنده
TM ماهواره لندست 5 به شماره گذر (Path) 161 و ردیف (Row) 39 بدون پوشش این انتخاب شد و بخشی از این اطلاعات به مساحت 50 * 54 کیلومتر، که تقریباً گسترده نقشه 1000000 : 1 رفسنجان را در برمیگیرد، مورد بررسی قرار گرفت.
   از تلفیق و پردازش 6 باند (باندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 7) از هفت باند داده های
TMدر محدوده طول موج مرئی تا نزدیک مادون قرمز حرارتی تصاویر رنگی (Colour Composite) مختلفی به منظور تفکیک واحدهای سنگی ساخته شد که بهترین تصویر آن ترکیبی از سه باند 5 ، 3 و 1 است. در این تصویر، واحدهای مهتلف سنگی به خوبی از هم تفکیک و مواد حاصل از تخریب و حمل هر واحد سنگی با ویژگی همان سنگ بر روی تصویر ظاهر شد با استفاده از این روش می توان رسوبات آبرفتی را بر حسب خاستگاه تشکیل آن ها با هدف اکتشافات معدنی تفکیک کرد.