موقعیت چینه شناسی عضوهای ۱ و ۶ سازند خوش ییلاق با استفاده از فون کنودونتی و معرفی سر زون کنودونتی از عضو ۶

موقعیت چینه شناسی عضوهای 1 و 6 سازند خوش ییلاق با استفاده از فون کنودون تی و معرفی سر زون کنودونتی از عضو 6:


   چکیده:
   سازند خوش ییلاق یکی از واحدهای قسیلیفر البرز خاوری است که سن آن را به تفاوت، از امسین تا تورتزین ذکر کرده اند. بیش ترین اختلاف را در مورد موقعیت چینه شناسی سازند خوش ییلاق به تحتانی ترین و فوقانی ترین عضو های آن مربوط می شود
.
   کنودونت های حاصل از عضو 1 سازند خوش ییلاق جنس های
Eognathodus و lcriodus است که از این میان گونه Eognathodus bipennatus مشخص دونین میانی است.
   در عضو 6 سازند خوش ییلاق وجود گونه
Polygnathus delicatus همراه با زیر گونه Bispathodus aculeatus aculeatus بخش میاین از عضو، زون costatus در فامنین را مشخص می کند. همچنین در بخش بالایی این عضو، وجود گونه Dollymae boukearti زون anchorails. Latus (تورنزین بالایی) است