پیدایش کناره جنوبی تتیس در ایران در پی پاشیدگی بندوانا- پیامدهایی برای ایالات هیدروکربنی زاگرس

پیدایش کناره جنوبی تتیس در ایران در پی پاشیدگی بندوانا- پیامدهایی برای ایالات هیدروکربنی زاگرس:
   چکیده:
   کمربندهای پیش کرانه ای که چین خوردگی و راندگی دارند در همه جای دنیا بخش مکمل کمربندهای کوه زایی هستند این پیش کرانه ها در بیرون یک هسته کوه زایی جای دارند و توالی های نادرگریخت کراتنی مربوط به خود را از بخش های درونی که دارای ورقه های رانده شده و بلورین می باشند جدا می سازند. با این وجود بایستی توجه داشت که این کمربندها تنها یکی از متشکلین کمربندهای کوه زایی هستند. برای درک پیدایش و تحول یک سیستم هیدروکربنی در کمربند چین خورده- مانند ایالت هیدروکربنی زاگرس- نبایستی آن را به تنهایی به دید آورد بلکه بایستی آن را با کوه زایی مربوطه بطور یک جا مورد توجه قرار دارد وقتی که کمربند چین دار و راندگی دار بطور یک جا با کوه زاد زاگرس مورد نظر قرار گیرد دریافته می شود که سیستم هیدروکربن آن به مراتب بیش از آنچه که عموماً‌ از آن دستگیر شده است پیچده تر است. فلسواری و راندگی درون کمربند زاگرس که در کرتاسه پسین آغاز گردید به تدریج به تشکیل تله، زایش و مهاجرت پیچیده ی چند مرحله ای هیدروکربن، مهاجرت دوباره انباشتگی و انباشتگی دوباره هیدرو کربن منجر گردید.