تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک داده های ‏زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی

 

تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده­های ژئوشیمیایی رســـــوبات رودخانه­ای با کمک داده­های زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه­زایی در منطقه کوه­شاه، بیرجند، خراسان جنوبی

مریم عبدی1*، محمد‌حسن کریم­پور2 و محمد‌حسین زرین­کوب3

تاریخ دریافت: 08/08/1389            تاریخ پذیرش: 30/01/1391

چکیده

هدف این مطالعه پردازش داده­های خام رسوبات رودخانه­ای با روش­ تحلیل فاکتوری و تفسیر و انطباق نتایج با شواهد زمین­شناسی، دگرسانی و کانه­زایی است. تمایز بالای عامل سوم تحلیل فاکتوری برای عناصر طلا، مولیبدن و تنگستن و انطباق مناطق بی‌هنجار عامل سوم با بی‌هنجاری­های طلا، مناطق دارای بیشترین میزان سولفید اولیه و اکسیدآهن ثانویه و مناطق دارای دگرسانی‌­های سریسیتی و سیلیسی در منطقه، نشان‌دهنده آن است که عامل سوم تحلیل فاکتوری به­عنوان مؤلفه کانه­زایی در منطقه است.جایگاه زمین‌ساختی مناسب، وجود توده‌های نفوذی نیمه‌ژرف با ترکیب حدواسط، فعالیت ماگمایی با ماهیت کالک­آلکالن و اکسیدان، حضور بی‌هنجاری­های طلا در سطح منطقه و کانی­سازی به­شکل دانه­پراکنده در متن سنگ و رگچه‌های سولفیدی به همراه اکسید­های آهن ثانویه فراوان، شرایط لازم برای کانه­زایی نوع پورفیری و اپی­ترمال طلا را در منطقه ایجاد کرده است.

کلیدواژه­ها:تحلیل فاکتوری، ژئوشیمی، دگرسانی، کانه­زایی، پورفیری، اپی­ترمال، کوه‌شاه، بیرجند

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسیمشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسیمشهد، مشهد، ایران

3دانشیار، گروه زمین­شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

*نویسنده مسئول:مریم عبدی؛