معرفی روزن‌بران کربنیفر پیشین سازند ایلان‌قره در برش چینه‌شناسی ایلانلو واقع در شمال ‏قره‌ضیالدین، شمال باختری ایران‏

 

معرفی  روزن‌بران کربنیفر پیشین سازند ایلان‌قره در برش چینه‌شناسی ایلانلو واقع در شمال قره‌ضیالدین، شمال باختری ایران

 رحیم شعبانیان1 و ناهیده غنی­زاده2*

تاریخ دریافت: 28/09/1390         تاریخ پذیرش: 03/02/1391

چکیده

سازند ایلان­قره به ستبرای حدود 400 متر با ترکیب سنگ‌شناسی ماسه­سنگ، شیل، دولومیت، گدازه آتشفشانی و سنگ­آهک با سن دونین­ پسین - کربنیفر ­پیشین در باختر روستای ایلانلو، جنوب سد ارس و در  شمال استان آذربایجان غربی رخنمون دارد. نهشته­های آواری سازند ایلان­قره سن دونین ­پسین و بخش کربناتی رأسی سازند مورد بحث، سن کربنیفر پیشین دارند. بررسی و مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از بخش کربناتی رأسی  به شناسایی 15 گونه وابسته به 9 جنس از 8 خانواده از روزن‌بران انجامیده است. مقایسه جامعه روزن‌بران شناسایی‌شده در برش چینه‌شناسی مورد پژوهش با جامعه روزن‌بران سازندهای کربنیفر در دیگر بخش­های ایران و جهان بیانگر سن تورنزین تا ویزئن از کربنیفر ­پیشین برای نهشته­های دریایی سازند ایلان­قره در برش چینه­شناسی مورد مطالعه است. ردیف رسوبی سازند ایلان­قره در برش چینه‌شناسی ایلانلو با ناپیوستگی همشیب بر روی سازند مولی با سن دونین ­پیشین قرار گرفته و در بالا نیز با ناپیوستگی فرسایشی توسط سازند دورود به دیرینگی پرمین ­پیشین پوشیده می­شود.

کلیدواژه‌ها: سازند ایلان­قره، روزن‌بران، ایلانلو، آذربایجان.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تبریز، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام­نور، تبریز، ایران

*نویسنده مسئول: ناهیده غنی­زاده؛ E-mail: n-ghanizadeh@hotmail.com