ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس

 

ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس

رضا بهبهانی1*،  راضیه لک2، نادر چنانی3 و غلامرضا حسین­یار4

تاریخ دریافت: 13/02/1390                تاریخ پذیرش:20/02/1391

چکیده

به منظور بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات بستر در محدوده خور موسی و نواحی دریایی مجاور آن، 61 نمونه رسوب سطحی برداشت شد. بر پایه تحلیل دانه‌بندی صورت گرفته از این رسوبات، 4 نوع اصلی رسوب شامل: گل، گل ماسه­ای، ماسه گلی و ماسه گلی با کمی گراول شناسایی شدند. رسوبات یاد‌شده از ذرات آواری (کوارتز، فلدسپار، خرده­سنگ، قطعات خرده ­سنگی کربناتی و کانی­های رسی) و شیمیایی- بیو­شیمیایی (پوسته دوکفه­ای، گاستروپود، روزن­بران، استراکود و بریوزوآ) تشکیل شده­اند. بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی، مقدار کربن آلی کل از 11/0 تا 70/0 درصد وزنی متغیر است که در رسوبات گلی در بیشتر نمونه­های مطالعه شده، افزایش می­یابد. کروژن­های مطالعه شده (بر پایه نمودار S2/TOC)، نشان‌دهنده فراوانی کروژن­های نوع III (33 درصد) و مخلوط III-II (55 درصد) است. همچنین نمودار شاخص هیدروژن در برابر Tmax، نتایج یکسانی به‌دست می دهد. کروژن‌‌های مطالعه‌شده، نشان­دهنده متأثر بودن بیشتر منطقه از ورود مواد آلی قاره­ای (رودخانه­ای، نوع III) نسبت به مواد آلی دریایی (نوع II) است.

کلید­واژه­ها: ژئوشیمی آلی، خلیج فارس،  خور موسی، کروژن، مواد آلی قاره­ای، کربن آلی کل.

1 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2استاد­یار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

4دانشجوی دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: رضا بهبهانی ؛ rezabehbahani30@yahoo.com  :E-mail