زیست‌زون‌بندی و فراوانی روزن‌بران در برش تیپ سازند ایلام ‏

 

زیست‌زون‌بندی و فراوانی روزن‌بران در برش تیپ سازند ایلام

لیدا بخشنده 1*، طیبه محتاط 2، حامد بخشنده 3 و  سعیده سنماری 4

تاریخ دریافت: 12/07/1390            تاریخ پذیرش: 31/02/1391

چکیده

سازند ایلام که در کوهستان زاگرس رخنمون دارد، در برش نمونه شامل195 متر سنگ‌آهک کرم‌رنگ است. مرز پایینی آن با سازند سورگاه و مرز بالایی آن با سازند گورپی به صورت پیوسته است. مطالعات انجام شده بر روی روزن‌بران در این برش به شناسایی 35 گونه متعلق به 17 جنس از روزن‌بران پلانکتونیک انجامید. بر مبنای روزن‌بران پلانکتونیک، سازند ایلام به 4 زیست‌زون جهانی تقسیم شد که این زیست‌زون‌ها از قدیم به جدید عبارتند از: زیست‌زون شماره1 : primitiva zone Marginotruncana sigali–Dicarinella ؛ زیست‌زون شماره 2:Dicarinella concavata zone ؛ زیست‌زون شماره 3:Dicarinella asymetrica zone؛  زیست‌زون شماره 4:  Globotruncanita elevata zone. بر پایه این روزن‌بران پلانکتونیک، سازند ایلام در منطقه مورد مطالعه رسوبات انتهای تورونین میانی - کامپانین پیشین را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: سازند ایلام، زاگرس، تورونین، کامپانین پیشین، زیست‌زون، برش تیپ

1 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

*نویسنده مسئول: لیدا بخشنده؛E-mail: lida_bakhshandeh@yahoo.com