زیست‌چینه‌نگاری کنودنت‌های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان ‏کرمان)‏

 

زیست‌چینه‌نگاری کنودنت‌های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند  (استان کرمان)

حسین غلامعلیان1* ، سمیه قریشی مارمی2 و مهناز پروانه نژاد شیرازی3

 

تاریخ دریافت: 17/05/1390             تاریخ پذیرش: 09/03/1391

چکیده

توالی رسوبی معادل سازند بهرام در برش گریک (خاور زرند) بر پایه مطالعه کنودونت‌ها به دیرینگی فرازنین میانی تا فامنین پیشین است.  28 گونه و زیرگونه در این پژوهش شناسایی شده که بر پایه توزیع عمودی آنها هفت زیست زون زیر قابل تشخیص است: Older than Upper hassi Zone, Upper hassi – jamieae zones, ?Lower rhenana Zone, Upper rhenana – linguiformis zones, Lower triangularis, Middle triangularis - Lower crepida zones, Middle – Upper crepida zones. .گونه‌های شاخص کنودونت به دست آمده از  بایوستروم موجود در قاعده این برش، سن فرازنین میانی (Upper hassi – jamieae zones) را ثابت می‌کند. توالی بررسی شده در برش گریک از نظر زیای کنودونتی، سنگ‌چینه‌نگاری و سنی با دیگر برش‌های سازند بهرام در نواحی کرمان، طبس و اصفهان قابل قیاس است و در مجموع، یک محیط کم‌ژرفای رسوبی را نشان می­دهد.

کلیدواژه­ها: دونین پسین، سازند بهرام، کنودونت، زیست‌چینه‌نگاری.

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران

*نویسنده مسئول: حسین غلامعلیان؛ E-mail: Hossein.gholamalian@yahoo.com