ویژگی های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران

 

ویژگی­های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران

فاطمه کنگرانی فراهانی1*، علی‌اصغر کلاگری2 و علی عابدینی3

تاریخ دریافت: 19/04/1391               تاریخ پذیرش: 26/09/1391

چکیده

نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی در فاصله 40 کیلومتری جنوب خاور دماوند در استان تهران قرار دارد. این نهشته به شکل افق­های چینه­سان در درون شیل­ها و ماسه‌سنگ­های سازند شمشک (ژوراسیک) گسترش یافته است. مطالعات کانی­شناسی نشان می­دهند که کانی­های اصلی این نهشته شامل هماتیت، بوهمیت و آناتاز است که در مقادیر کمتر توسط گوتیت، مگنتیت، شاموزیت، کائولینیت، کوارتز، کلسیت، دیاسپور، زیرکن، پیریت، و روتیل همراهمی­شوند. شواهد میکروسکوپی مانندگسترش بافت­های اسپاستوییدی در کانسنگ­ها، یک محیط رسوبی پر انرژی و اشباع از آب را طی فرایند لاتریت­زایی پیشنهاد می­کند. با توجه به مجموعه کانیایی و ویژگی‌های بافتی، نهشت و دیاژنز این افق در یک محیط اکسیدان و تقریباً نزدیک به سطح زمین رخ داده است. بر پایه یافته‌های حاصل از مشاهدات صحرایی و ژئو­شیمی عناصر اصلی، کمیاب و خاکی کمیاب افق لاتریتی­ شاه‌بلاغی احتمالاً از دگرسانی سنگ­های مادر با ترکیب بازالتی­ تشکیل شده است. فرایند بوکسیتی شدن با مسیرهای کائولینیتی شدن، تخریب کائولینیت و آهن‌زدایی دنبال شده است. مطالعات ژئو­شیمیایی نشان می­دهند که توزیع عناصر جزیی در این افق توسط کانی­های رسی و فازهای کانیایی فرعی کنترل شده است.

کلیدواژه­ها:لاتریت، شاه‌بلاغی،دماوند، ژئو­شیمی، توزیع عناصر، سنگ مادر.

1دانشجوی دکترا،گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2استاد، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3دانشیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

*نویسنده مسئول: فاطمه کنگرانی‌فراهانی؛ Farahani_1893@yahoo.com E-mail: