تحلیل کنترل ساختاری کانسار چاه‌مسی، منطقه میدوک، جنوب خاوری ایران

 

تحلیل کنترل ساختاری کانسار چاه‌مسی، منطقه میدوک، جنوب خاوری ایران

شهرام شفیعی1* و مجید غیاثی2

تاریخ دریافت: 07/03/1391          تاریخ پذیرش: 26/09/1391

چکیده

کانسار رگه‌ای چاه‌مسی در کمربند مس پورفیری کرمان و در جنوب باختری کانسار مس پورفیری میدوک قرار دارد. در این محدوده مجموعه سنگ‌های آتشفشانی ائوسن با ترکیب حدواسط تا بازی رخنمون یافته است. تحلیل داده‌های ساختاری در محدوده پیرامون کانسار و  مقایسه ساختار در بیرون و درون کانسار نشان می‌دهد که جایگیری رگه اصلی کانسار چاه‌مسی در کنترل ساختاری گسل‌های کششی رخ داده است و رگه‌های فرعی در ارتباط با گسلش‌های کششی-  برشی پس از  فاز گسلش اصلی جایگیری کرده‌اند. گسل‌های کششی-  برشی در جایگیری رگه اصلی نقشی نداشته و تنها سبب جابه‌جایی بر روی سطوح شکستگی‌های پیشین شده‌اند و این نوع گسل‌ها از نوع درزه‌های گسل‌خورده هستند. در ارتباط با گسلش اصلی مسبب کانه‌زایی رگه‌ای ساختاری مانند ساخت باقلایی، گسل سنگ‌های چسبیده و غیر چسبیده در پهنه خرد‌شدگی گسلش به‌همراه نشانه‌های مرتبط با مؤلفه‌های جنبشی، نقش گسلش عادی را در جایگیری کانسار چاه‌مسی نشان می‌دهند. نقشه ارزیابی مقاومت ویژه نشان می‌دهد که جایگیری این کانسار در  یک پهنه گسلی رخ داده است. نتایج تحلیل ساختاری در این کانسار نشان می‌دهد که حفاری اکتشافی باید بر پایه تحلیل ساختاری شکستگی‌ها و گسل‌ها و رگه‌ها طراحی شود.

کلید­واژه­ها: کنترل ساختاری، کانسار چاه‌مسی، کمربند مس پورفیری کرمان، ایران

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران

2کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

*نویسنده مسئول: شهرام شفیعی؛Shafiei_Shahram@uk.ac.ir   :E-mail