بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- ‏اشکورات در البرز مرکزی

 

بررسی زمین­شناسی، کانی­شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی

محمدرضا امیدوار اشکلک1*، احمد خاکزاد2، نیما نظافتی3، میر علی‌اصغر مختاری4، بهروز برنا5 و سرمد روزبه کارگر5

تاریخ دریافت:  23/ 12/ 1390              تاریخ پذیرش: 04/ 04/ 1391

چکیده

منطقه مورد مطالعه در بخش باختری پهنه البرز مرکزی قرار گرفته و دربرگیرنده افق‌ بوکسیتی- لاتریتی در مرز سازندهای الیکا و شمشک است. افق‌ یادشده به تریاس میانی تعلق دارد. افق‌ بوکسیتی- لاتریتی در 4 محور زردکوه- لریته، شگل- سنگرود، عباسک- هیر و عرشه‌کوه- ذکابر با روند خاوری- باختری رخنمون یافته است. مقطع عرضی کامل افق‌ بوکسیتی- لاتریتی از 3 بخش پایینی بهرنگ خاکستری تیره و پیزول‌دار، میانی با ماهیت لاتریتی و بهرنگ سرخ آجری و بالایی بهرنگ خاکستری روشن تشکیل شده است. هر چند که در برخی نقاط، تنها بخش‌هایی از افق رخنمون دارد. از دید کانی‌شناسی، کائولینیت و کوارتز، کانی‌های اصلی سازنده افق بوکسیتی- لاتریتی است و کانی‌های دیاسپور، بوهمیت، آناتاز، هماتیت و گوتیت در رده بعدی قرار دارند. بخش‌های خاکستری‌رنگ، دارای عیارهای بالای Al2O3 و پایین Fe2O3 هستند در حالی که در بخش میانی، Fe2O3 عیار  بالایی دارد و عیار Al2O3 کاهش نشان می‌دهد. میانگین عیار Al2O3، Fe2O3، SiO2 و TiO2 در کل نمونه‌های برداشته شده به‌ترتیب 35، 14، 35 و 5 درصد است. بیشترین عیار به‌دست آمده برای Al2O3 در 4 محور یادشده به‌ترتیب 51، 61، 48 و 48 درصد بوده است. در افق‌­های بوکسیتی- لاتریتی، همبستگی منفی مشخص میان Al2O3 و Fe2O3، همبستگی مثبت میان Al2O3 و TiO2 و همبستگی منفی مشخصی میان Fe2O3 و SiO2 و همچنین میان Fe2O3 و TiO2 وجود دارد. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که بهترین محور افق بوکسیتی- لاتریتی از دید میانگین عیار اکسیدهای اصلی در منطقه مورد مطالعه‌، محور عباسک- هیر است.

کلیدواژه­ها: بوکسیت- لاتریت‌، دیلمان، اشکورات، البرز مرکزی، سازند الیکا، سازند شمشک.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی‌، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات؛ گروه اکتشاف‌، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی‌، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ‌

3استادیار، گروه زمین‌شناسی‌، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4استادیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

5کارشناسی، گروه اکتشاف‌، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: محمدرضا امیدوار اشکلک؛ E-mail: mohammadrezaomidvar@gmail.com