سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد

 

سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد

سمیه آزادبخت1*، محمودرضا مجیدی فرد2 و  سید احمد بابازاده 3

تاریخ دریافت: 31/03/1390       تاریخ پذیرش:13/06/1391

چکیده

به‌منظور بازنگری سازند سورگاه در حوضه زاگرس، برش خاور خرم‌آباد، مورد مطالعه چینه‌نگاری زیستی و سنگی قرار گرفت و 84 نمونه سنگی برداشت شد. در این پژوهش 33 گونه از  13 جنس شناسایی و معرفی شده است. سازند سورگاه در برش مورد مطالعه با ستبرای 240 متر از تناوب سنگ‌آهک نازک‌لایه تا سنگ‌آهک‌ ستبرلایه به‌رنگ خاکستری روشن و تیره با میان‌لایه‌هایی از شیل تشکیل شده است. این سازند به صورت پیوسته و همشیب بر روی سازند سروک و زیر سازند ایلام قرار گرفته است. ریززیای (میکروفونای) روزن‌بران غنی در این سازند نشان‌دهنده سن تورونین تا سانتونین است و بر پایه مطالعه این ریززیاها 3 زیست‌زون برای سازند سورگاه تشخیص داده شـد.  زیستزون  1) Helvetoglobotruncanahelvetica-Clavihedbergella-Hedbergella zone.  با سن تورونین؛ زیستزون 2)  Marginotruncana sigali- Marginotruncana schneegansi zone  با سن کنیاسین و زیستزون 3)  Globotruncana ventricosa -Dicarinella  concavata  zone  با سن سانتونین.

کلیدواژه‌ها: سنگ‌چینه‌نگاری، زیست‌چینه‌نگاری، سازند سورگاه، روزن‌بران‌ پلانکتونیک

1کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3استادیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: سمیه آزاد‌بخت؛ Somaye_azadbakht@yahoo.com :E-mail