تعیین چگالی بهینه صفحه بوگه و مدل‌سازی توپوگرافی سنگ بستر منطقه چارک (جنوب استان ‏هرمزگان)‏

 

تعیین چگالی بهینه صفحه بوگه و مدل‌سازی توپوگرافی سنگ بستر منطقه چارک (جنوب استان هرمزگان)

حمیدرضا صمدی1*و  اصغر تیموریان2

تاریخ دریافت: 23/09/1390                                تاریخ پذیرش: 20/03/1391

چکیده

در ژئوفیزیک اکتشافی هدف اصلی و اولیه تعیین چگالی اهداف مورد تجسس است که اختلاف چگالی مشخصی با سنگ میزبان داشته باشند. بنابراین در این پژوهش روشی برای تعیین چگالی  بهینه صفحه بوگه بیان می‌شود که این روش به نام روش واریوگرام شناخته می‌شود و بر پایه هندسه فرکتالی استوار است. این روش بر پایه به‌حداقل‌رسانی ناهمواری سطحی بی‌هنجاری بوگه است. از بعد فرکتالی سطح به عنوان معیار ناهمواری سطحی بی‌هنجاری بوگه استفاده شده است. با استفاده از این روش میزان چگالی بهینه منطقه چارک تعیین شده که برای منطقه مورد مطالعه g/cm37/2 بوده است. سپس به وسیله اختلاف ناشی از این چگالی بهینه تعیین شده با چگالی سنگ بستر می‌توان هندسه و توپوگرافی سنگ بستر منطقه را تعیین کرد که همه محاسبات برای تعیین توپوگرافی سنگ بستر در حوزه فوریه انجام می‌شود و همه نتایج به‌دست آمده چه در بخش تعیین چگالی بهینه به روش فرکتال و چه تعیین توپوگرافی سنگ بستر منطقه، در توافق خوبی با زمین‌شناسی و گمانه‌های اکتشافی حفر شده در منطقه است.

کلیدواژه‌ها: بعد فرکتال، توپوگرافی، بی‌هنجاری بوگه، چگالی بهینه، توپوگرافی سنگ بستر، حوزه فوریه

1کارشناسی ارشد، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

 2استادیار، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

*نویسنده مسئول: حمیدرضا صمدی؛ E-mail: samadi@iauh.ac.ir