بررسی متغیرهای هندسی و جنبشی شکستگی‌های مخزن آسماری میدان مارون

 

بررسی متغیرهای هندسی و جنبشی شکستگی­های مخزن آسماری میدان مارون

خیرالله نورائی­نژاد1*، حسن امیری بختیار2، روح­انگیز محمدیان3 و عبدالفیاض عزیزی4

     تاریخ دریافت: 18/12/1389          تاریخ پذیرش: 28/03/1391

چکیده

تاقدیس مارون در بخش میانی پهنه ساختاری زاگرس چین­خورده ساده در جنوب فروافتادگی دزفول شمالی و در امتداد تاقدیس­های رامین و آغاجاری قرار گرفته است. در این مطالعه با بهره­گیری از داده­های زیرسطحی، سازوکار چین‌خوردگی و شکستگی­های این تاقدیس بررسی شده است. با استفاده از نتایج اولیه داده­های ژئوفیزیکی، روش­های تحلیل هندسی، تغییرات انحنا، مطالعات هرزروی گل حفاری، اطلاعات مهندسی مخزن، هندسه تاقدیس و شکستگی­های مرتبط با چینخوردگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­اند. سازوکار چین­خوردگی در این تاقدیس ترکیبی از چین­خوردگی خمشی- لغزشی و چین­خوردگی با سطح خنثی است. به عبارت دیگر تاقدیس زیر­سطحی مارون یک چین مرتبط با گسل راندگی و از نوع جدایشی گسلی یا جدایشی انتقالی است. مقاطع لرزه­ای، تاقدیس مارون را از نوع چین‌خوردگی هم‌مرکز نشان می­دهد و از سطح به ژرفا با کاهش فضای موجود در اثر چین‌خوردگی همراه بوده است. این کاهش فضا با گسلش در یال جنوبی همراه است و این گسل­ها در سازند گچساران ناپدید می­شوند. در نتایج حاصل انطباق خوبی میان روش­های تحلیلی هندسی، داده­های هرزروی گل، شاخص بهره­دهی در ناحیه خمش تاقدیس مارون (بخش مرکزی) و حضور شکستگی­ها در این بخش وجود دارد. تحلیل داده­های یادشده بیانگر این مطلب است که بیشترین تراکم شکستگی­ها، مربوط به منطقه خمش در میدان نفتی مارون است. در پایان می­توان چنـین نتیجه­گیری کرد که برای حفر چاه­های توسـعه­ای و تولیـدی آتی باید متغیرهای یادشده مد­نظر قرار گیرد و به بخش شمال­ خاوری ویال جنوبی تاقدیس مارون توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها: میدان نفتی مارون، مخزن آسماری، چین‌خوردگی، گسل­خوردگی، شکستگی.

1 کارشناسی­ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2دکترا، شرکت ملی نفت ایران مناطق نفت­خیز جنوب، اهواز، ایران.

3 کارشناسی­ارشد، شرکت ملی نفت ایران مناطق نفت­خیز جنوب، اهواز، ایران.

4دانشجوی کارشناسی­ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.  

*نویسنده مسئول: خیرالله نورائی­نژاد؛ Kh.nuraei@gmail.com :E-mail