زیست‌چینه‌نگاری سازند سورگاه در برش تاقدیس کوه شاه‌نخجیر (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران ‏پلانکتونی و مقایسه آن با برش نمونه‏

 

زیست‌چینه‌نگاری سازند سورگاه در برش تاقدیس کوه شاه‌نخجیر (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران پلانکتونی و مقایسه آن با برش نمونه

عباس صادقی1 و مهدی رازیانی2*

تاریخ دریافت: 07/03/1390        تاریخ پذیرش: 22/05/ 1391

چکیده

به منظور مطالعه سازند سورگاه در جنوب باختر ایلام یک برش چینه‌شناسی در تاقدیس کوه شاه‌نخجیر انتخاب و نمونه‌برداری شد. ستبرای سازند سورگاه در این برش 161 متر و سنگ‌شناسی آن به طور عمده شامل شیل و شیل‌های مارنی سبز خاکستری و سبز زیتونی با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌آهک‌های شیلی است. مرز زیرین و بالایی این سازند به ترتیب با سازندهای سروک و ایلام به صورت هم‌شیب، همراه با گسستگی سنگ‌شناختی و گرهک‌های آهن فراوان است. در این مطالعات افزون‌بر تشخیص 52 گونه متعلق به 28 جنس از روزن‌بران، 3 زیست‌زون در سازند سورگاه معرفی شده است. بر پایه روزن‌بران پلانکتونی و زیست‌زون‌های شناسایی شده، سن سازند سورگاه آخرین افق‌های تورونین انتهایی تا اولین افق‌های سانتونین پسین تعیین شده است. زیست‌زون‌های شناسایی شده در برش مورد مطالعه را می‌توان با برش نمونه در تنگ گراب مقایسه کرد که تنها تفاوت‌های اندکی در ستبرا با یکدیگر نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها: سازند سورگاه، کوه شاه نخجیر، ایلام، زیست‌چینه‌نگاری، روزن‌بران پلانکتونی

1دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

*نویسنده مسئول: مهدی رازیانی؛E-mail: m1360r@hotmail.com