زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوشیمی فسفات‌های رسوبی منطقه رضاآباد، جنوب خاور شهرستان ‏کازرون

 

زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوشیمی فسفات‌های رسوبی منطقه رضاآباد، جنوب خاور شهرستان کازرون

سیدعلی سمایی1*، فرهاد ملک‌قاسمی2 و  وارطان سیمونز3

تاریخ دریافت:  27/01/ 1391                         تاریخ پذیرش: 22/ 05/ 1391

چکیده

محدوده مورد مطالعه در 25 کیلومتری جنوب خاوری و در چهارگوش کازرون و در پهنه زاگرس چین‌خورده قرار دارد. لایههای فسفات‌دار نیز در هسته تاقدیس سربالش- بزنک با  روند شمال باختری- جنوب خاوری نهشته شده‌اند. از دید چینه‌شناسی در این محدوده سازندهای گورپی، پابده، آسماری، گچساران و بختیاری رخنمون دارند. مطالعات سنگ‌نگاری نشان می‌دهد که ترکیب کانی‌شناسی لایه فسفات شامل کلسیت، فسفات، گلوکونیت و اکسید آهن است که بافت آنها از Wackestone تا Packstone تغییر می‌کند. مطالعه میکرو فسیل‌ها گویای سن الیگوسن برای لایههای فسفــــــات‌دار است. بررسی نتایج تجزیه‌های XRF و XRD نشان می‌دهد که کانی فسفات‌دار، فلوئورآپاتیت با فرمول Ca(PO4)3F است .فسفات رسوبی منطقه مورد مطالعه در شرایط محیط پر انرژی، آب‌های اشباع از فسفات و در مرز پهنه اکسیداسیون- احیا تشکیل شده است.

کلیدواژهها: فسفات رسوبی، فلوئورآپاتیت، سازند گورپی، تاقدیس سر بالش- بزنک، زاگرس.

1کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران.

2استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران.

3استاد، مرکز تحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

*نویسنده مسئول: سیدعلی سمایی؛ E-mail: asamaie@yahoo.com