مطالعه داینوفلاژله‌ها و‎ ‎محیط دیرینه سازند دلیچای در‏‎ ‎بخش خاوری حوضه رسوبی بینالود

 

مطالعه داینوفلاژله‌ها و محیط دیرینه سازند دلیچای در بخش خاوری حوضه رسوبی بینالود

محسن علامه1* و  شیرین سعادتی جعفرآبادی2

تاریخ دریافت: 27/01/1391            تاریخ پذیرش: 30/07/1391

چکیده

سازند دلیچای از نهشته‌های دریایی دوره ژوراسیک است که در شمال ایران گسترش جغرافیایی وسیعی دارد. به منظور انجام مطالعات پالینولوژی در بخش خاوری کوه‌های بینالود رخنمونی از این سازند در برش روستای بار مطالعه شده  است. ستبرای این سازند در برش روستای بار 255 متر شامل شیل‌های خاکستری تیره است. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی 112 اسلاید تهیه شده از 28 نمونه برداشت شده از این سازند، مشخص شد که بیشتر نمونه‌ها، حاوی پالینومورف‌ها، به‌ویژه داینوفلاژله‌ها هستند، که در مجموع  53 گونه مربوط به  27 جنس از داینوفلاژله‌ها شناسایی شد. با توجه به داینوفلاژله‌های شناسایی شده سن ژوراسیک میانی برای سازند دلیچای در برش روستای بار تعیین شد. بر پایه  بررسی سه گروه اصلی فیتوکلاست‌ها، پالینومورف‌های دریایی و مواد آلی بدون ساختمان و نتایج حاصل از مطالعات آماری بر روی فاکتورهای مختلف، محیط رسوبی سازند دلیچای در  برش مورد مطالعه محیط دریایی باز با ژرفای کم و کم اکسیژن در زمان رسوب‌گذاری بوده است.

کلیدواژه‌ها: پالینومورف، داینوفلاژله، سازند دلیچای، بینالود، روستای بار

1استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

* نویسنده مسئول: محسن علامه؛  E-mail: allameh0277@mshdiau.ac.ir