یافته های نوین در میکروبیواستراتیگرافی سازند سروک در نواحی فارس و خوزستان

یافته های نوین در میکروبیواستراتیگرافی سازند سروک در نواحی فارس و خوزستان

دکتر خسرو خسروتهرانی، بهدخت فنونی
   چکیده:
   به منظور مطالعات میکروپالئونتولوژی و بایواستراتیگرافی سازند سروک، سه مقطع چینه شناسی در نواحی فارس و خوزستان مطالعه و با هم مقایسه شده است. یکی از مقاطع مورد مطالعه مقطع نمونه (
type section) سازند سروک است که از ده بنگستان، واقع در 57 کیلومتری شمال شهرستان بهبهان برداشت شده و دو مقطع دیگر، با فاصله کم از هم،‌ از کوه جهرم واقع در 23 کیلومتری شهر جهرم در استان فارس برداشت شده است.
   در مقاطع چینه شناسی مورد مطالعه، سازند سروک به طور هم شیب روی سازند کژدمی واقع است ولی با ناپیوستگی فرسایشی (
disconformity) زیر سازند ایلام در ناحیه فارس و سازند گورپی در ناحیه خوزستان قرار گرفته است. حدود 780 مقطع نازک (thin section) از نظر میکروپالئونتولوژی بدقت مطالعه شدند که علاوه بر تشخیص گونه های فراوان موجود در سنومانین، جنس Choffatella برای اولین بار در سنومانین ایران (سازند سروک ناحیه فارس) مشاهده و گزارش می شود. ضمنا جنس Reticulinella نیز، که قبلا در سازند سروک ناحیه خوزستان تحت عنوان Genus 8 sp2نام گذاری شده بود، شناسایی شده است. از فرامینیفرهای شاخص دیگر هم تعدادی جنس و گونه برای اولین بار در ایران شناسایی شده که گسترش آن ها در حوضه مدیترانه از برخی کشورها نیز گزارش شده است.