تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی

 

تحلیل فوریه نواقص روش­های پردازش چاه­نمودارهای پتروفیزیکی

بهزاد تخم­چی1*، هاله عزیزی2 و حسین معماریان3

تاریخ دریافت: 23/02/1391            تاریخ پذیرش: 30/07/1391

چکیده

کاربرد اصلی چاه­نمودارهای پتروفیزیکی، تخمین نوع سنگ، تخلخل و اشباع است. روابط بسیاری برای این نوع تخمین‌ها ارائه شده­اند و البته نواقص روابط یادشده نیز مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این مقاله نواقص کلی روابط موجود از دید ویژگی­های تخمین مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور معمول مقادیر حاصل از تخمین نسبت به مقادیر ورودی تخمین تغییرپذیری کمتری دارند. دلیل این موضوع الگوریتم­های مبتنی بر هموارسازی تخمین است. از آنجا که چاه­نمودارهای نوع سنگ، تخلخل و اشباع از تخمین ترکیبی چاه­نمودارهای پتروفیزیکی به‌دست می­آیند، انتظار می­رود که این چاه­نمودارها نیز نسبت به چاه­نمودارهای اولیه تغییرپذیری کمتری داشته باشند. بنابراین اگر تبدیل فوریه چاه­نمودارهای اولیه و تخمین ‌زده ‌شده گرفته شود، باید انرژی (اطلاعات) چاه­نمودارهای ثانویه نسبت به اولیه، بیشتر در باندهای بسامد پایین نهفته باشد. در این نوشتار ضمن مطالعه چاه­نمودارهای اولیه و تخمین‌ زده ‌شده بیش از 100 چاه از میادین نفتی جنوب و جنوب­ باختر کشور، ثابت شد که اتفاقاً واقعیت برخلاف انتظار است که می­تواند نشان‌دهنده وجود نقص در روش­های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی باشد.

کلیدواژه‌ها: چاه­نمودارهای پتروفیزیکی، تبدیل فوریه، انرژی چاه­نمودار، تخمین، باند بسامدی.

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2دکترا، پژوهشگر گروه پاسارگاد، تهران، ایران.

3استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: بهزاد تخم­چی؛ E-mail:tokhmechi@ut.ac.ir