چکیده ای از بررسی های مقدماتی در شناخت غال کتله خور در جنوب زنجان و ویژگی های آن

چکیده ای از بررسی های مقدماتی در شناخت غال کتله خور در جنوب زنجان و ویژگی های آن
   دکتر سیروس ارشدی