پژوهش های کانی شناسی- ژئوشیمیایی برروی کانه های سولفوری عناصر با فراوانی کم، در کانسارهای بخش شمال خاوری و مرکزی قفقاز کوچک (آذربایجان)

پژوهش های کانی شناسی- ژئوشیمیایی برروی کانه های سولفوری عناصر با فراوانی کم،
   در کانسارهای بخش شمال خاوری و مرکزی قفقاز کوچک (آذربایجان)

 دکتر مغربی، آ.آ.، دکتر ناصر خویی، گاوریلیوک،‌پ.س.، ترجمه از متن روسی – شهپر داراب نیا
   چکیده:
   در شرایط کنونی، عناصر با فراوانی کم همراه با کانه ها، هم از دیدگاه اقتصادی و هم به عنوان ردیاب های شاخص، در شناسایی شرایط ژئوشیمیایی کانی سازی و چگونگی زایش و پیدایش کانسارها مورد توجه است. در این راستا عناصری هم چون Te, Bi , In , TlوSe
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا از یک سو عیار بالای آن ها به همراه کانه توان اقتصادی کانسارها را بالا می برد، از سوی دیگر نوسان و پیدایش آن ها می تواند بازگو کننده تغییر شرایط پیدایش کانی باشد.‌در باره اثر وجودی آن ها در کانسارهای پراکنده در آذربایجان اطلاعاتی جسته و گریخته یافت می شود، شناخت تفضیلی آن ها، در وابستگی با داده های زمین شناسی منطقه، بسیار محدود است.
   در چهارجوب این کار، قانونمندی پراکندگی و گسترش عناصری هم چون
Te, Bi , In , Tl و Se
در کانه ها و کانی های تشیکل دهنده کانسارها، در تشکیلات گوناگون، ‌با درنظر گرفتن عوامل مکانی- زمانی وابستگی متقابل آن ها با طلا و نقره بررسی شده است.
   بررسی های کانی شناسی- ژئوشیمیایی این نوشتار و زون های ساختاری- متالوژنی در کانسارهای شاخص لوکسکو- قره باغ و سوان اکرینسکی انجام شده است.‌ زون های یاد شده در گامه های آغازین و نخستین ژئوسنکلینال، 1- اینورسیون 2- و گامه های پایانی کوه زایی دوره متالوژنی آلپ شکل گرفته اند.