سینتز، تعیین فرمول شیمیایی و بررسی پرتونگاری وسیله پرتو Xسولفات کرم سه ظرفیتی بازیک سبز رنگ (H۲o+Cr۳(SO۴)۲(OH)۶ با ساختمان آلونیت- یاروزیت،

سینتز، تعیین فرمول شیمیایی و بررسی پرتونگاری وسیله پرتو  Xسولفات کرم سه ظرفیتی بازیک سبز رنگ (H2o+Cr3(SO4)2(OH)6 با ساختمان آلونیت- یاروزیت،

 دکتر محمد طورچی
   چکیده:
   سولفات کرم سه ظرفیتی بازیک (
H2o+Cr3(SO4)2(OH)6 ترکیب متبلور آب دار است که به گروه آلونیت- یاروزیت تعلق دارد. در این تحقیق سعی شده است این ترکیب تهیه و بلور حاصل از طیق تجزیه های شیمیایی و روش های پرتو X بررسی و شناسایی شود. سیستم تبلور این ترکیب هگزاگونال با پارامترهای Cº=17/073 A,A =7/241 A
است. خطوط مهم دیاگرام پودر آن عبارت است از:
   5/671(62), 5/029(100),3/073(93),3/043(96), 1/805(46)
A