تصویر روند خطوط هم ستبرای تریاس- پرمین و کربونیفر از عربستان- سراسر خلیج فارس- به سوی ایران و پیشنهاد جابه جایی چپبر زمان پرمین در راستای ابر گسله زاگرس

تصویر روند خطوط هم ستبرای تریاس- پرمین و کربونیفر از عربستان- سراسر خلیج فارس- به سوی ایران و پیشنهاد جابه جایی چپبر زمان پرمین در راستای ابر گسله زاگرس

لوییس کریستین
   چکیده:
   در این بررسی تلفیقی از خطوط هم ستبرا (نازک و ستبر) در تریاس، سازند خلاف پرمین بالا و پرمو- کربونیفر در سراسر خاورمیانه صورت گرفته است (شکل 1). خطوط هم ستبرا در شبه جزیره عربستان می تواند به سوی سواحل ایران با دقت بالایی نشان داده شود. این خطوط از این سو به آن سوی ابرگسله زاگرس یا زمین درز زاگرس و با داده های موجود از خطوط هم ستبرا در گستره خلیج فارس سازگاری ندارد.
   برپایه نقشه هایی که ویژگی های جغرافیایی لایه های چین خورده و گسلیده را پس از بازسازی دوباره (Palinspastic map
) نشان می دهند و با در نظر گرفتن نزدیک 465 کیلومتر جابه جایی چپبر پرمین در راستای ابرگسله زاگرس، رسوبات پرمین دوسوی گسله از دیدگاه ستبرا و روند رخساره ها مطابقت خواهند داشت.
   جابه جایی چپبر پیشنهادی، در تضاد با دیدگاه های موجود در زمینه حرکت راستالغزی است که از ترسیر پسین تا عهد حاضر در گستره زاگرس پیشنهاد شده است (Beydoun
1989
) و بسیاری از دیگر پژوهشگران).