پتروژنز گرانیت مغانلو

پتروژنز گرانیت مغانلو
   خلاصه مطلب:
   گرانیت مغانلو در شمال شهر تکاب و شمال باختری شهر زنجان در مرز چهار گوش های تکاب – صائین قلعه و زنجان جای دارد.
   بخش مرکزی این گسترده از سنگ های دگرگونی درجه بالا (بیش از گنیس چشمی) تشکیل شده و گرانتی های مغانلو سنگ های دگرگونی را حلقه وار در بر گرفته و خود به همان نحو توسط گرانیت های سفید بدون کانی فرومنیزین گرانیت دوران- شاه بلاغی احاطه شده اند.
   کانی های اصلی تشکیل دهنده این گرانیت ها شامل کوارتز، فلدسپات آلکالن و پلاژیو کلاز بوده و بیوتیت با مقادیر متنوع که حداکثر مقدار آن به 7 درصد وزنی می رسد تنها کانی فرومنیزین موجود در این سنگ ها می باشد.
   ماگمای سازنده گرانیت های مغانلو از نوع کالک آلکالن بوده و هر چند که در بررسی های صحرایی هیچ گونه حالات تدریجی و میگماتیتی شدن بین این گرانیت ها و گنیس های چشمی بخش مرکزی مشاهده نشده است اما براساس بررسی های ژئوشیمایی و پترولوژیکی بنظر می رسد که این گرانیت ها به گمان از ذوب بخشی گنیس ها که در اعماق ببیش تر و در قاعده گنیس ها رخ داده است- مشتق شده اند.
   دیاگرام تعیین محیط تکتونیکی نشان می دهند که گرانیت های مغانلو در یک مرحله بعد از کوهزایی (POC
) بوجود آمده اند و از ان جا که بر اساس شواهد صحرایی سن این گرانیت از گرانیت دوران قدیمی به نظر می رسد بنابراین احتمال دارد در حادثه بعد از کوهزایی کاتانگایی حاصل شده اند.